ساره بیات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

گاهی باید آهی بکشم و بروم!

عاشق تر،سر در گم،مبهوت تر....

 

ساره بیات