لیندا کیانی تصویر زیر را منتشر کرد و نوشت: 

دست‌ها می‌سایم

تا دری بگشایم

به عبث می‌پایم

که به در کس آید...

لیندا کیانی