نیکی کریمی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

زمان نگاتیو ، فیلمنامه ، بحث ، حرف ، رفاقت ، مهم بودن سینما ، کلوزاپ ، هامون ، خسرو ، تروفو ، کاپولا ، سیناترا ، بحث هاى فلسفى ، چند سال یک فیلم ساختن ، زمانى که دنیا واقعى بود نه مجازى

سارا ، کارگردان داریوش مهرجویى

١٣٧٠

نیکی کریمی