عکسی   روشنک عجمیان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

استایل شیک روشنک عجمیان + عکس