نیکی مظفری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود را منتشر کرد.

نیکی مظفری