شیوا خسرومهر تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شیوا خسرومهر