علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:
حافظه چیست؟
تو...
تمام خیابان ها و کافه های با تو
خنده هایت...
آه
خنده هایت
موهایت
حافظه من ،معنیش تو هستی ...
____
حافظه شما با کی پُر شده؟

علی ضیا