الهام حمیدی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

الهام حمیدی