دنیا مدنی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

دنیا مدنی