ساره بیات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

ساره بیات