سولماز غنی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد. 

سولماز غنی