وحید رهبانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

وحید رهبانی