بهاره کیان افشار تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

بهاره کیان افشار