کامبیز دیرباز تصویر زیر را درصفحه رسمی خود منتشر کرد.

کامبیز دیرباز