شراره رخام تصویر زیر را در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت.

شراره رخام