فریبا نادری تصویری از خود در صفحه رسمی اش استوری کرد.

فریبا نادری