کامبیز دیرباز تصویر زیر را در صفحه رسمی خود استوری کرد.

کامبیز دیرباز