فریبا نادری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

فریبا نادری