علی ضیا تصویر زیر را در صفحه رسمی خود استوری کرد.

علی ضیا