نرگس محمدی با انتشار اینعکی نوشت: من قربون شکل ماهت بشم تولدت مبارک. تو بهترین برادر دنیا هستی.

نرگس محمدی