لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:‌غم زمانه خورم یا فراق یار کشم. به طاقتی که ندارم کدام بار کشم......

‌سه سال بنظرم زیاد نیست برای اینکه کل دنیا زیر و رو بشه ، این عکس اردیبهشت ۹۷گرفته شد، در شیراز ، سعدیه ...

‌واکسن که زدیم، کرونا که تموم شد.اولین سفر میرم شیراز ... میرم سر میزنم به اقا ⁧سعدی⁩ جان ....

لاله صبوری