شهره سلطانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شهره سلطانی