بهاره رهنما تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

بهاره رهنما