فلور نظری با متنی از خانم عرفان نظری این عکس را از خود منتشر کرد:«هر کس هر جای جهان خوبی کند، نبض زمین بهتر می زند، خون در رگ های خاک بیشتر می دود و چیزی به زندگی اضافه می شود.
و هر کس هر جای جهان بدی کند، تکه ای از جان جهان کنده می شود، گوشه ای از تن زمین زخمی می شود و چیزی از زندگی کم می شود.
هر روز از خودت بپرس امروز بر زندگی افزودم یا از آن کاستم؟
نپرس امروز خوب بود یا بد؟ بپرس امروز خوب بودم یا بد؟
زیرا زندگی، پاسخ هر روزه همین پرسش است...
عرفان نظرآهاری
این عکس رو دوستم ازم گرفت »

فلور نظری