شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت:  

آخر هفته‌ی خوبی باشه برای همتون 

شاهرخ استخری