مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت: من پنهان در حجاب خویشتنم و چشمانم تمنای تو را دارد .

مارال فرجاد