منوچهر هادی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

منوچهر هادی