استوری جدید مهراب قاسمخانی حاکی از مبتلاشدنش به کرونا می باشد

P4249215.png