تصویری زیر خاکی از ملیکا شریفی نیا را در ادامه خواهید دید.

ملیکا شریفی نیا