فریبا نادری در اینستاگرامش این از همه خواست که در این شب های عظیم قدر برایش دعا کنند:

1