شقایق دهقان ، تصویری از خود و معلمش را منتشر کرد.

"از شما نوشتن یاد گرفتم،خوندن یادگرفتم، رویا بافتن یاد گرفتم ،پرواز کردن یاد گرفتم ، جنگیدن یاد گرفتم، رها کردن و رها شدن یاد گرفتم، دستمو وسط هپروت دنیاى جَوونى و بلوغ گرفتین و به موقع به دادم رسیدین، چراغ راهم شدین که راهمو گم نکنم، کمکم کردین گم نشم.
دوستون دارم و تا ابد مدیونتون هستم.
روزتون مبارک خانم ظفر انتساب عزیزم
روزتون مبارک معلم عزیزم"

/شقایق دهقان و معلمش