باربد بابایی ، مجری برنامه « زوجی نو » تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

/