نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت:

ما ، به قدر جام چشمان خود از افسون این خمخانه سر مستیم

در من این احساس

مهر می ورزیم

پس هستیم

فریدون مشیری

نفیسه روشن