مریلا زارعی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه ...

مریلا زارعی