لیندا کیانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

لیندا کیانی