تصویری از پانته آ پناهی ها و مستانه مهاجر همسر پژمان بازغی را مشاهده می کنید.

پانته آپناهی ها