عکسی که امیرحسین رستمی در کنار دریایی آرام در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.