عکسی که صبا راد با همسرش مانی رهنما در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرده است.

صباراد