نفیسه روشن استوری کنایه آمیزی را برای چهلمین روز درگذشت آزاده نامداری منتشر کرد.

پست نفیسه روشن برای چهلم نامداری