حسین مهری در پستش نوشت:

امیدوارم که قسمت اول فینال فینالیست ها به دلتون نشسته باشه