نسرین مقانلو  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

چه باور کنی چه نکنی

توی این دنیا حتی

به یک نفر بیشتر از خودت نیاز نداری!!!!(خداوند)

به خودت بیشتر برس،

و بیش از حد فکر کردن را

با عمل کردن عوض کن،

 

 

نسرین مقانلو