شاهرخ استخری  بازیگر سینما و تلویزیون عکسی از دریاچه تار منتشر کرد.

شاهرخ استخری