ستاره پسیانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

ستاره پسیانی