مهدی قائدی با انتشار این عکس نوشت:

تـو

آن حالِ خوبی 

که می خواهمش

عاشقانه های مهدی قایدی و همسر زیبایش /عکس