ساره بیات این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

بیات در پستش نوشت:

ساره بیات

مراقب خودت هستی؟

خودِ خودِ خودت؟