عکسی که المیرا شریفی مقدم با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.