عکسی که لیلا برخورداری از تولد ساده اش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

یلا برخورداری