فریبا نادری با انتشار عکسی از خود نوشت:«هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر از آن چه در ذهن خود به دست آورده اید، کسب کنید!»

فریبا نادری