امیر محمد متقیان با انتشار این عکس نوشت:«دربی ۹۵ام (اردیبهشت ۱۴۰۰) رو کی برد؟.
پ ، ن ؛ آقا مهرداد جات خیلی خالیه »

امیرمحمد متقیان