بهنوش طباطبایی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

بهنوش طباطبایی